Нутаг дэвсгэртээ Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгаль орчны мэдээллийн санг бүрдүүлэх, аймгийн ИТХурал, Засаг даргад байгаль орчны чиглэлээр бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх нь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын эрхэм зорилго мөн.

Танд ямар мэдээлэл илүү хэрэгтэй байна вэ

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2014 он Булган аймаг, Байгаль орчны газар